www.geenwindmolenshier.nl is oplettend, argwanend, en zeer standvastig.

Update 12 oktober 2021:

Tijdens een eerste gesprek tussen NederWind / NKPW / Windwiki en EZK in juni jl. is afgesproken dat een vervolggesprek zou plaatsvinden na de uitspraak van de Raad van State inzake het Nevele arrest. Deze vervolgbespreking was (na vakanties) gepland op 5 oktober jl. en heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder vinden jullie het verslag daarvan.

— begin verslag —

We hebben de bijeenkomst ervaren als een open gesprek.

Aanwezig van onze kant:

Kees Pieters (NederWind)

Fred Jansen (NKPW)

Sylvia van Manen (WindWiki)

Aanwezig van de zijde van de overheid:

Sandor Gaastra (ministerie EZK – directeur-generaal Energie en Klimaat)

Marjon Bosman (programmamanager RES)

Joost van Ree (RIVM),

Eugene Witjes (programmamanager EZK)

Mieke Klooswijk (Infrastructuur en Waterstaat)

Ton Lavrijsen (EZK, Wetgeving en juridische zaken)

De volgende punten zijn besproken:

1.    Er wordt geschat dat er tussen 2 en 4 jaar nodig zal zijn voordat er nieuwe landelijke normen zullen zijn. Er was twijfel voelbaar bij de situatie dat lokale overheden zelf kunnen beslissen over normen op voorwaarde van het uitvoeren van een goede MER. EZK denkt na over een landelijke norm, waar gemeenten lokaal van kunnen afwijken, indien de situatie daar aanleiding toe geeft.

2.    Bij handhavings- of intrekkingsverzoeken moet worden gekeken of er alsnog een aanvulling moet worden gemaakt. Volgens de jurist van EZK zou dat alleen nodig zijn als de bestaande vergunning expliciet uitgaat van de normen in het Activiteitenbesluit en niet als er lokaal eigen normen zijn opgesteld. Volgens ons is dat vrijwel altijd het geval want (bijna) alle vergunningen verwijzen via de achterliggende geluidsrapporten domweg naar het Activiteitenbesluit en blijft het daarbij. Wanneer er al een goede afweging van risico’s is gemaakt voor bestaande windparken, dan zou de vergunning rechtsgeldig blijven volgens EZK. Dat werd beoogd met de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer n.a.v. de uitspraak van de Raad van State van 30 juni jl. De interpretatie van gemeenten, dat bij bestaande vergunningen zomaar mag worden doorgebouwd aan windparken, is niet wat EZK bedoelde. EZK gaat kijken wat zij kan doen om de door haar beoogde interpretatie bij de gemeenten te krijgen.

3.    De nieuwe normen moeten voldoen aan de eisen van het Nevele arrest. Er bestond verschil van inzicht over die eisen. Wij hebben die geformuleerd als: er moet wetenschappelijk worden aangetoond dat de plannen de leefomstandigheden van omwonenden verbeteren of in ieder geval niet verslechteren. Dat heeft men op de ministeries niet zo gelezen. Wij hebben afgesproken dat we dat gaan opdiepen uit de SMB-richtlijn en aan EZK toesturen. (Sylvia heeft dat inmiddels gedaan). Het wetenschappelijk onderzoek dient grondig te worden uitgevoerd. Wij gaven aan, dat het niet mag gaan zoals nu in Delfzijl, waar men een snelle nieuwe norm lijkt na te streven aan de hand van een rapport van Pondera dat de nodige halve en hele (on)waarheden bevat. In dit verband hebben we gewaarschuwd tegen de invloed van de grote ingenieursbureaus die gewoonlijk de MERs uitvoeren.

4.    Verder hebben wij geopperd dat in de tijd tot aan die nieuwe normen enige richtinggevende waardes wel goed zouden zijn, waarbij tot die tijd kan worden terug gevallen op de geadviseerde normen van het RIVM in hun rapport uit 2009. Wij hebben aangevoerd dat we de jaargemiddelde norm Lden/Lnight moeten verlaten en weer terugkeren naar rechtsreeks in dB’s meetbare normen zoals overal in West-Europa gebeurt, want

a.    Lden is alleen bedoeld voor monitoring op Europese schaal, en wel om geluidsoverlast te voorkomen. Bij de introductie werd zelfs een uitzondering gemaakt voor niet constante geluidsbronnen.

b.    de WHO (2018) noemt Lden ongeschikt om windturbinegeluid te karakteriseren.

c.    het jaargemiddelde karakter vraagt om manipulatie en leidt daardoor structureel tot tijdelijke overschrijding van de bedoeling van de norm.

d.    in de norm is laagfrequent geluid niet opgenomen.

Wij stellen voor windturbinegeluid net als voor 2011 gelijk te behandelen aan industrielawaai zoals bepaald in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Fred stelde voor om de uitvoering aan de lagere overheden over te laten.

5.    Verder was er het verzoek van het RIVM om de review van de RIVM rapporten ook aan hen te laten lezen, zodat ze daar commentaar op kunnen geven. Sylvia zal met haar achterban bespreken of zij hiermee instemmen.

6.    EZK hecht waarde aan input van stakeholders in het vervolgproces, waaronder ook kritische organisaties als de onze.

— einde verslag —

Update 1 oktober 2021:

De Werkgroep Tegenwind Oude IJssel heeft een petitie aangeboden aan de Doetinchemse burgermeester. Tegenwind Keppel en GeenWindmolensHier.nl waren erbij om kracht bij te zetten. Uiteraard was ons spandoek prominent aanwezig; ook ten oosten van Doetinchem is het standpunt over windturbines niet anders dan in 2016. 

Update 12 juli 2021:

De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken, dat het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet als basis mogen dienen voor het vergunnen van windturbines. Wat houdt dat in begrijpelijke taal in?

 1. Nieuwe vergunningen voor windturbines

  Op basis van het huidige Activiteitenbesluit en de huidige Activiteitenregeling mogen geen windturbines meer worden vergund. Weliswaar mag een gemeente eigen normen stellen, maar die eigen normen moeten op hun beurt uiteraard voldoen aan Europese regelgeving. Ga er dus vanuit dat nieuwe windturbine plannen gedurende 1,5 tot 2 jaar geen doorgang kunnen vinden. Ga er bovendien vanuit, dat de na deze periode nieuw vast te stellen normen aanzienlijk strenger zullen zijn dan de huidige. Mocht uw gemeente toch vergunningen verlenen voor de bouw en exploitatie van windturbines dan is de gemeente in overtreding en aansprakelijk voor welzijns-, medische en financiële schade van omwonenden. 

 2. Bestaande vergunningen voor windturbines

  Op de bestuurders van uw gemeente, rust dus de wettelijke plicht om al het mogelijke te doen om de gevolgen van reeds verleende, en dus onrechtmatige, vergunningen voor windturbines in uw gemeente ongedaan te maken. Dat betekent in ieder geval dat men bestaande vergunningen voor windturbines moet intrekken en de windturbines moeten worden stilgezet. Als men hier niet toe besluit is uw gemeente nalatig voor de wet, is in overtreding en is aansprakelijk voor welzijns-, medische en financiële schade van omwonenden. 

Update 09-maart: Reactie van De Oude IJsselstreek

Een mail naar de Oude IJsselstreek gestuurd dat hun reactie op het WOB0-verzoek incompleet is, blijkens de stukken welk we van Doetinchem ontvangen hebben. Binnen een paar uur een antwoord: “Er zijn in onze gemeente geen nadere stukken dan hetgeen in het besluit is verwoord.
Wij kunnen u dan ook niet aan meer documentatie helpen.” Documenteren ze zo slecht, of verzwijgen ze iets?

Update 18 februari: WOB-antwoord van Doetinchem

Gisteren, 17 februari, het antwoord van de gemeente Doetinchem ontvangen. Een brief met een link naar honderd (100!) pdf-bestanden. Drie punten vallen ons bij de eerste scan op:

 • Er is veel informatie weggelakt, veel meer dan alleen persoonsgegevens.
 • Er zit weinig materiaal van 2020 bij, laat staan 2021. Bijna alles is van de periode 2016 – 2019.
 • Uit de stukken hebben we nu al kunnen vaststellen dat het WOB-antwoord van De Oude IJsselstreek en Montferland (zie onderstaand) niet volledig is.

Een uitgewerkt verslag volgt later.

RES bewoners dialoog 10 en 11 februari

Na de aanfluiting op 14 oktober, een monoloog (één grote reclamepraat) door de RES, leek het roer nu om. Op 10 en 11 februari een bewoners dialoog-sessie. Helaas een luisteroefening voor de RES, zij traden slechts op als gespreksleider; de bewoners brachten input. Weer geen dialoog. RES-standpunten mogen schijnbaar niet ter discussie worden gesteld.

Het meest opvallend was de overweldigende bewoners weerstand tegen windturbines op land. Over zonne-energie was men vrij neutraal. Interessant was het hoe de RES, ondanks de windturbine weerstand, niet van haar pad ‘wind en zon’ durfde of mocht wijken. Zelfs na enig ‘uitdagen’ was er geen beweging in te krijgen om ‘out of the box’ te denken. Als doelstellingen niet gehaald kunnen worden moet je andere wegen nemen, of de doelstelling bijstellen toch? Ben benieuwd welke machten of taakstellingen hierachter schuilgaan.

Er zijn acht paden tot het doel ‘energie neutraal’ voorgesteld welk aanvankelijk terug gebracht moeten worden tot drie paden. Er was geen poll of stemming, ben benieuwd hoe ze dit democratisch denken te doen. Op 23 maart is de volgende bewoners dialoog-sessie.

2 februari: Brief aan de RES Achterhoek

Kernteam RES Achterhoek, T.a.v. de heer J. Hut, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

Doetinchem 2 februari 2021

Geachte heer Hut, beste Jeroen,

Om maar met de deur in huis te vallen, de RES en de werkgroep GeenWindmolensHier.nl verschillen van inzicht met betrekking tot plaatsing van windturbines op land. Dat is niet verkeerd, het houdt de gedachten fris.

Na onze irritatie over het “online bewonerscongres” van 14 oktober 2020 waarbij de vragen en opmerkingen van critici in onze ogen uit beeld gehouden zijn, willen wij dit nu anders zien. Geen eenrichtingsinformatie vanuit de RES, maar een open dialoog.

Hieronder de onderwerpen welk wij op de agenda willen zien op 10 èn 11 februari aanstaande. Deze worden niet meer online ingestuurd.

 • Er is veel onvrede over de zin van draagvlakonderzoeken en vragenlijsten. Mensen vinden dat de vraag -of men überhaupt wel windturbines wenst in hun leefomgeving- ontbreekt in de vragenlijsten. Ons advies: maak die vraag tot een verplicht onderdeel. Uiteraard is het onverkort publiceren van de uitslagen van vragenlijsten een must.
 • Burgers mogen meepraten, maar de beslissing dat er windturbines komen is dan bijna altijd al genomen. Meepraten over details kan dan nog. Vervolgens wordt die uitkomst alsnog tenietgedaan om de commerciële belangen van de windturbine-exploitant. Het belangrijkste punt, wel of geen windturbines, wordt stelselmatig genegeerd. Ons voorstel: de bewoners binnen de straal van tienmaal de voorgenomen tiphoogte krijgen het laatste woord op de vraag wel of geen windturbines in hun buurt.
 • Wij hebben de heer Langeveld (GroenLinks Doetinchem) al lang geleden op mogelijke gevolgen voor het afgeven van vergunningen. Met het toestaan van windturbines met neodymium als grondstof voor de aggregaten, maakt de betreffende gemeente zich deelgenoot van “de poel der verderf” welk bij het winnen van genoemde grondstof is ontstaan. Hoe wordt dit naar de burger uitgelegd? Lees het verslag hier. Verzwijgen is voor ons geen optie.
 • In windturbineland wordt gesproken over het creëren van draagvlak. Vindt u ook niet dat we met z’n allen eerst een door ieder meetbare definitie van dat draagvlak moeten opstellen? Voorts moet het omgevingsfonds verdwijnen, dat staat gelijk aan omkoperij of corruptie. Draagvlak moet je verdienen. Ons advies: door de afstandsnorm van windturbine tot dichts bijstaande woning te vergroten tot tienmaal de tiphoogte is de eerste verdienste binnen en daarmee misschien wel tachtig procent van de weerstand verdwenen. Dit sluit ook goed aan bij de EU-plaatsingsnormen voor windturbines op land welke binnenkort ook voor Nederland van toepassing worden.
 • Tot slot willen wij wijzen op ons advies om fondsen op te richten waaraan alle windturbine-exploitanten moeten bijdragen. Ook is eerder bij de heer Langeveld onder aandacht gebracht. Door onder andere het (laag)frequent geluid van windturbines ontstaan gezondheidsklachten. De vergunning verstrekkende gemeenten gaan hierover claims ontvangen. Die horen de windturbine-exploitanten te dragen, zelf als ze als onderneming mogelijk niet meer bestaan. Ook moet er een fonds te komen voor het verantwoord opruimen van windturbines. Er is nog geen oplossing voor de afgedankte rotorbladen en per windturbine gaat er een dikke vijfhonderd kubieke meter beton onze bodem in. Ook dat moet er ook weer uit. Zelfs na een eventueel faillissement van de windturbine exploitant.

Wij hopen hiermee een nuttige bijdrage te leveren om de online sessies van 10 en 11 februari een ander karakter te geven. Heldere uitleg van de èchte zorgen waarmee de mogelijk toekomstige windturbine-buurman mee worstelt is gewenst.

Namens de werkgroep GeenWindmolensHier.nl,

C.J.H. Heveling

Update 3 februari 2021

Op de site van de gemeente Doetinchem gelezen dat electronisch ingediende Wob-verzoeken niet in behandeling worden genomen. Het Wob-verzoek is nu alsnog aangetekend verstuurd.

Update 26 januari 2021: Oorverdovende stilte.

De gemeente Doetinchem heeft nog steeds niet op het Wob-verzoek gereageerd.

Update 19 januari 2021: Reactie gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft het WOB-verzoek beantwoord: “Op 17 december 2020 hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Uw verzoek hebben wij het kenmerk 177317 gegeven. In uw Wob-verzoek vraagt u informatie over de ontwikkelingen op het gebied van plaatsen van windturbines, binnengekomen verzoeken om medewerking tot het plaatsen van windturbines en eventuele verkennende gesprekken met ambtenaren of bestuurders over het plaatsen van windturbines binnen het gebied dat u in het rood gekaderd heeft op de kaart die u bij uw Wob-verzoek voegde. Met deze brief besluiten wij op uw Wob-verzoek.

Besluit: Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie, voor zover aanwezig binnen gemeente Oude IJsselstreek, te verstrekken. 

 • Er zijn geen verzoeken bij gemeente Oude IJsselstreek binnengekomen voor het plaatsen van windmolens in het gebied dat u aangegeven heeft op de kaart. 
 • Er zijn geen verkennende gesprekken gevoerd door of met gemeente Oude IJsselstreek over het plaatsen van windmolens in het op de kaart met rood gekaderde gebied.
 • Er is wel een ontwikkeling in het beleid van gemeente Oude IJsselstreek rond windmolens geweest. Dit staat in het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ van mei 2020. Dit beleid kunt u digitaal raadplegen.”

Update 12 januari 2021: Oorverdovende stilte.

De gemeente Doetinchem en de gemeente Oude IJsselstreek hebben nog niet op het Wob-verzoek gereageerd.

Update 24 december 2020: Reactie Gemeente Montferland:

“Wij hebben digitaal uw verzoek om informatie ontvangen inzake de mogelijke plaatsing van windturbines in het gebied binnen de Bedrijvenweg, Oostelijke Rondweg, Varsseveldseweg, Stompdijk, Keppelbroeksdijk, N818, Silvoldseweg, Walstraat, Ettensestraat, Zeddamseweg, N335, N316 en N317 U verwijst daarbij naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hieronder leest u meer over het vervolg.

Voor het door u genoemde gebied zijn geen plannen voor windturbines, zodat daarover ook geen stukken zijn. In de gemeente Montferland is er is één ontwikkelgebied aangewezen voor grootschalige windprojecten (windturbines >80m) in het zuidoosten van de gemeente. Buiten dit gebied worden geen nieuwe windinitiatieven toegestaan. Dit is vastgelegd in het afwegingskader voor grootschalige opwekken van duurzame energie met wind- of zonne-energie en afgelopen zomer vastgesteld door de gemeenteraad.”

17 december 2020: Wob-verzoeken ingediend.

Omdat wij, de werkgroep GeenWindmolensHier.nl, niet geconfronteerd willen worden met een “dictatoriale’ overval zoals de Gemeente Doetinchem richting haar inwoners heeft gedaan met de betrekking tot de windturbine plannen nabij de Huet, hebben wij een drietal Wob-verzoeken ingediend. (De gemeente heeft dit plan een vol jaar verzwegen tegenover haar inwoners.) De Gemeenten Doetinchem, De Oude IJsselstreek en Montferland hebben de volgende brief ontvangen:

“Betreft: Wob verzoek om informatie omtrent ontwikkelingen windturbines Datum: 17 december 2020

Geacht college, In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik om informatie over de ontwikkelingen op het gebied van plaatsen van windturbines, binnengekomen verzoeken om medewerking tot het plaatsen van windturbines en inclusief eventuele verkennende gesprekken met ambtenaren of bestuurders van de gemeente over het plaatsen van windturbines, ten aanzien van het gebied gekaderd met de rode lijn op bijgaande kaart. Globaal is dat het gebied binnen de Bedrijvenweg, Oostelijke Rondweg, Varsseveldseweg, Stompdijk, Keppelbroeksdijk, N818, Silvoldseweg, Walstraat, Ettensestraat, Zeddamseweg, N335, N316 en N317.” 

Artikel in de Gelderlander op 9 januari 2021;

Over windenergie, lees het hier: Zegen voor het milieu.

Update 09-12-2020 Waterschap Rijn en IJssel:

Helaas voor Lathum en omgeving: de Raad van State heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee windturbines door het Waterschap Rijn en IJssel nabij de vier turbines die er al staan. De keerzijde is positief voor ons…. Daarmee vervalt De Pol tussen Doetinchem, Gaanderen en Etten als zoekgebied voor het Waterschap. Maar ook dat heeft een keerzijde; nu moeten we attent zijn op nieuwe aasgieren. En aangezien de drie betreffende gemeenten niet staan te popelen om premature plannen met ons te delen….

Update 11-11-2020 Waterschap Rijn en IJssel:

Zojuist Peter Brokke gesproken….
Het Waterschap wilde uiterlijk in 2020 een definitieve beslissing over windturbines op de Pol en bij Olburgen nemen. Dit wordt een paar maanden uitgesteld tot voorjaar 2021.
Voor Lathum en Zutphen lopen nog zaken bij de Raad van State. Op de uitspraak hiervan wil men wachten met de beslissing om de Pol en Olburgen los te laten als zoekgebied.

Eerst even lachen (of huilen….) met Lubach.

Een mooie uiteenzetting waar ons landschap en belastinggeld blijft….

Op 07-12-2020 heeft het programma Hofbar hier nogmaals aandacht aan gegeven. Hoe liegen en bedriegen onze politici de bevolking voor.

Interview met Peter de Lange over de rechtszaak in Assen

Peter de Lange

Beluister het interview met Peter de Lange op Exxact Barendrecht.
Hij gaat in op de uitspraak van de rechter in Assen die die de eis om de bouw stop te zetten niet-ontvankelijk verklaarde omdat Platform Storm niet de juiste partij zou zijn om dit aanhangig te maken bij de Rechtbank.
Aan de inhoudelijke behandeling van de eis is de rechter niet eens toegekomen.
Peter ziet de uitspraak als een tijdelijk oponthoud en een nieuwe rechtszaak ligt in het verschiet.
In het interview legt hij ook uit dat de rechter uiteindelijk wel zal moeten besluiten om de alle windparken in Nederland stil te leggen.

Lees onderstaand: Mogelijk het einde van de windmolenwaanzin in Nederland. Er is weer hoop.

Update 22-oktober 2020: De uitspraak. (uit het Dagblad van het Noorden)

De rechter verklaart de eis van Platform Storm ‘niet ontvankelijk’. Daarom beoordeelt hij de zaak niet eens inhoudelijk. Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk voor welke bredere belangen de stichting opkomt.

 

Persrechter Jeff Biesma: ,,Omdat de stichting een collectieve actie heeft ingesteld, namens een bredere groep belanghebbenden, zou het wel duidelijk moeten zijn welk belang er wordt behartigd. Dat is niet specifiek genoeg in de dagvaarding gezet.’’

Dit heeft er veel van weg dat de rechter geen uitspraak wil doen. Hij heeft een argument gevonden om niet te hoeven oordelen. Kwestie van tijd en opnieuw beginnen, maar het gelijk zal gehaald worden.

____________________________________________________________________________

 

Een directe link naar de documentaire op NPO3 van 7 oktober 2020. https://www.npostart.nl/POW_04779827 Primeur: Kort geding voor windmolenpark in Drenthe. (De uitspraak wordt rond 21 oktober verwacht.)

Verzet tegen Drentse windparken in de Veenkoloniën houdt aan, Platform Storm sleept projectontwikkelaars voor de rechter

Stichting Platform Storm sleept de projectontwikkelaars van windpark Drentse Monden en Oostermoer voor de rechter.

De inwoners vinden dat er in het begin onvoldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor mens en omgeving. Ze zien juridische mogelijkheden om de aanleg en het gebruik van 45 windmolens in de Veenkoloniën te blokkeren. ,,We hebben bot gevangen bij de bestuursrechter van de Raad van State. Nu stappen we naar de civiele rechter. Die zit niet zo op schoot bij de overheid’’, zegt Jan Nieboer, woordvoerder van Stichting Platform Storm.

Effecten op milieu onvoldoende bekeken

Inmiddels rijden grote vrachtwagens door de Veenkoloniën met wieken voor de turbines, die daar de komende jaren moeten draaien. Voor de stichting is de omvang van het windpark een gruwel. Ze geeft de moed niet op en heeft een nieuwe advocaat in de arm genomen. Advocaat Peter de Lange uit Barendrecht ziet mogelijkheden om de exploitanten van windpark Drentse Monden en Oostermoer een halt toe te roepen.

Jan Nieboer

Volgens De Lange zijn de effecten op het milieu vooraf onvoldoende bekeken en hebben ontwikkelaars en exploitanten te lang ‘vrij spel’ gehad. Ze konden hun gang gaan. De Lange stelt dat de bezwaren van Platform Storm door de Raad van State uiteindelijk ‘marginaal’ zijn getoetst.

Vergunningen zouden onwettig zijn

In een kort geding zet de stichting zwaar in op gebruik van het Europese recht. Dat gaat ook uit van een zwaardere milieutoetsing vooraf (activiteitenbesluit) en niet gaandeweg de rit. Maar ook van meer bescherming in plaats van verslechtering van gezondheid en leefklimaat.

Nieboer zegt dat de huidige regels voor de aanleg van windparken volgens het Hof van Justitie in Luxemburg in strijd zijn met het Europese recht. De verleende vergunningen zouden daarom onwettig zijn.

Voor omwonenden vechten tegen de bierkaai

Advocaat De Lange zegt dat windparken door de overheid vergund zijn in een klassieke aanpak met een beperkte kijk op hinder voor de omgeving. ,,In een soort versnelde ‘rechttoe rechtaan-aanpak’ was het voor omwonenden vechten tegen de bierkaai. Dat een windpark als dit een industriële installatie is, die grote impact op de omgeving kan hebben, is onvoldoende onderkend. Wij doen hier op die manier eigenlijk maar wat.’’

De civiele rechter zit niet zo op schoot bij de overheid

Volgens de advocaat, die ook optreedt namens windparken op Goeree-Overflakkee en langs de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam, hebben de Nederlandse overheid en -bestuursrechter te veel gekeken naar ‘de wereld van toen’.

,,Voor 2007 had je bij turbines tiphoogtes van 75 meter. Nu zijn er windmolens van 247 meter. Er zijn er die 300 meter van woningen staan. De effecten daarvan zijn onvoldoende bekend en bekeken.’’

De Lange zegt dat een nieuwe vergunning pas kan worden verleend nadat de milieuwetgeving is gebaseerd op de afmeting van de huidige windturbines. Deze zijn drie keer hoger dan waarop de Raad van State de bezwaren van Platform Storm destijds heeft beoordeeld.

‘Onbegrepen en genegeerd door de Raad van State’

Nieboer van Platform Storm is strijdlustig. ,,We voelden ons totaal onbegrepen en genegeerd door de Raad van State. Dat we naar de civiele rechter stappen, ligt voor de hand. Deze rechter is niet gebonden aan uitspraken van de Raad van State. Wij hopen dat de civiele rechter de dwingende Unierechtelijke regels wel goed toepast.’’

Platform Storm stuurt de Initiatiefnemers van Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Windpark Oostermoer Exploitatie BV en Pure Energie Wind BV een brief waarin staat dat zij in strijd handelen met het Europese recht en dat ze willen dat de bouw van de windparken wordt stilgelegd.

Europese Hof torpedeerde vergelijkbare vergunningen voor windmolens

Volgens advocaat Peter de Lange van Platform Storm liggen er uitspraken die stopzetting dichterbij brengen. In juni torpedeerde het Europese Hof van Justitie de Vlaamse milieuregels voor vergelijkbare vergunningen van windmolens. Op tafel lag de beoordeling van een windpark langs de A40 bij Aart en Nevele in België.

De Europese rechters eisen alsnog een milieu-effectenrapportage voor de Vlaamse normen van slagschaduw, veiligheid en geluid van windmolens. Sinds 2001 ligt er een Europese richtlijn die een vroegtijdige beoordeling van plannen verplicht.

Net als Platform Storm volgt de advocaat publicaties van wetenschappers op de voet. ,,Er zijn om maar iets te noemen publicaties waarin staat dat in hogere luchtlagen het geluid verder draagt. Onderzoeken waarbij gegevens worden gebruikt van ontwikkelaars lopen achter. Er is een mismatch tussen wat wordt vergund en hoe windparken zich gaan manifesteren en worden ervaren.’’

Geen strafkorting op geluid windpark

Opmerkelijk vindt De Lange dat de Raad van State door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) onderzoek liet doen naar het geluid van turbines. ,,Toen STAB adviseerde een strafkorting van 5 decibel op te leggen op zware windmolens, zodat minder overlast wordt ervaren, schoof de Raad van State dat onderzoek terzijde. Volgens de bestuursrechter was er te weinig wetenschappelijke overeenstemming over de geluidsbelasting.’’

Volgens De Lange is ook het Europese Verdrag van Aarhus in de Veenkoloniën met voeten getreden. ,,Mensen moeten met het oog op hun gezondheid vroegtijdig over alle informatie beschikken en inspraak hebben als alle opties open liggen. Dat is niet gebeurd. Er is nooit onderzocht of de gevolgde procedure met het Europees recht in de hand deugdelijk is. De overheid heeft in Drenthe de crisis- en herstelwet gebruikt om vaart te maken. De mensen hadden nagenoeg niets meer te zeggen.’’

‘Overeenkomsten met stikstofdiscussie’

De Lange ziet overeenkomsten met de stikstofdiscussie. ,,De overheid moest de natuur beschermen tegen bovenmatige stikstofuitstoot. Dat gebeurde niet. De maatregelen die op papier stonden om aan de natuurregels te voldoen, hadden veel weg van een fictieve boekhouding. De rechter haalde er een streep door. Bij de windparken zien we hetzelfde. Ook hier worden de effecten van windparken onvoldoende onderkend en ook niet ondervangen met deugdelijke normen en maatregelen.’’

Als het aan De Lange ligt worden Nederlandse windparkexploitanten en de overheid alsnog stevig op de vingers getikt. ,,Als de rechter meegaat met de Europese regels gaat Nederland voor wat betreft zijn windparkpolitiek op slot.’’ In hoeverre windplannen en -projecten vervolgens gerepareerd kunnen worden, weet De Lange niet.

‘Nederland waarschijnlijk te klein voor grote windparken’

,,Als de civiele rechter eerder genomen besluiten schorst en aanvullende vragen stelt, kunnen windparken niet draaien en dus ook niets verdienen. Dan vallen de financiële modellen weg. Het opnieuw toetsen van de milieu-effecten en het overeind houden van de windparken wordt dan een hele uitdaging. Uiteindelijk zal blijken dat Nederland voor grote windparken op land waarschijnlijk te klein is’’, aldus De Lange.

De gemeente Doetinchem is, samen met inwoners, bedrijven en organisaties, bezig met het maken van een omgevingsvisie voor de gehele gemeente Doetinchem. De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn en bevat straks, nadat het is vastgesteld door de gemeente- raad, alle doelen van de gemeente voor de fysieke ruimte om ons heen. Op basis van de omgevingsvisie maakt de gemeente beleid en uitvoeringsprogramma’s. Daarom is dit voor de gemeente een belangrijk document.

Een knipsel uit het verslag “Terugblik op de brede ophaalsessie, Gaanderen met buitengebied”:

De brede ophaalsessie heeft een duidelijk energie-standpunt opgeleverd.Dit is toch heel duidelijk!

Maar blijkbaar niet hetgeen de Gemeente Doetinchem graag wilde horen van haar inwoners. Een vervolgsessie wordt georganiseerd. En wat schetst onze verbazing: een nieuwe samenvatting van de aangedragen punten……!

Waar is ons standpunt over windmolens gebleven? En onze angst over de stadsuitbreiding te koste van het spaarzame en waardevolle buitengebied?

De vervolgsessie is op maandag 10 februari geweest. Inmiddels ruim een maand later nog steeds geen verslag ontvangen. En ja hoor….. er komt nog een derde sessie. 😉

Na het uitoefenen van enige zachte druk hebben we het verslag van de tweede avond ontvangen. Aanvankelijk wilde men dit mondeling op de derde avond presenteren. (Bang om iets vast te leggen?) Van een eventuele derde avond ontbreekt nu nog elk spoor….

In onze reactie op het stuk hebben we heel netjes omschreven dat onze duidelijke woorden tegen stadsuitbreiding en windmolens helaas veel heel mager in het verslag staan. (Het wordt aangepast)

Onderstaande voorplaat spreekt voor zich. Ik denk dat het niet nodig is het hele 8 pagina lange artikel hier over te nemen. Er staat exact datgeen dat wij (buitengebied bewoners) NIET willen horen.

Onlangs heeft een agrariër hier in de buurt bezoek gehad van een medewerker van Pure Energie* De gestelde vraag hoef ik hier niet te herhalen. Gelukkig is de meneer is met lege handen huiswaarts gekeerd. Om de mening van de buurt nogmaals op te frissen bij onze overheden, hebben we ons spandoek op het door de mijnheer van Pure Energie* voorgestelde perceel geplaatst.  Met dank aan de betreffende agrariër.

*) voorheen Readthuys BV, de club die ondanks een enorme en brede weerstand de Byvanck-molens te Angerlo meedogenloos doordrukte.

Na de gemeente Montferland gaat De Oude IJsselstreek nu ook een kansenkaart maken. U begrijpt dat GeenWindmolensHier dit zeer kritisch en nauwlettend volgt.

Update: De gemeente Oude IJsselstreek lijkt het gebied nabij de gemeente Doetinchem, en met name in het voormalig zoekgebied van het Waterschap, als waardevol landschap te zien. Wel kansgebied voor windmolens of zonnevelden ten zuid-westen van de Slingerparallel/Warmseweg. De reeds aanwezige bio-installatie van het Waterschap is wel ingetekend. Minpuntje is dat het daar gewonnen gas altijd nog met grote regelmaat afgefakkeld wordt.  

We hebben met meerdere kernleden van GeenWindmolensHier zitting (gehad) in de werkgroepen Doetinchem-Duurzaam.

Heel boeiend maar soms ook erg frustrerend hoe bebouwde-kom-bewoners denken over de buitengebieden te mogen regeren.

En de mega-naïviteit waarmee men oplossingen denkt te kunnen realiseren.

Men denkt dat buitengebied bewoners blij worden van de komst van windmolens. Hoe onwerelds kun je zijn. 

Laat onze buitengebieden niet het afvalputje van de wens tot duurzaamheid worden!

We hebben aangegeven dat Doetinchem stelling moet nemen ten aanzien van de milieuramp welke zich in China in de neodymium-mijnen. Als Doetinchem windmolens wil toestaan moeten ze zich openlijk uitspreken dat ze deelgenoot van deze natuurramp worden.

Zie ook het gezondheidsprobleem beschreven in Medisch Contact week 12 – 2018. (scans staan hieronder) Bepaald geen boulevardblad. Wil Doetinchem windmolens toestaan kunnen ze beter gelijk beginnen een fonds op te richten van waaruit ze straks de gezondheidsclaims gaan betalen.

Uiteraard is ook deze inbreng niet meer terug te vinden in het conceptplan. Hoe naïef kun je zijn?

Op verzoek van de gemeente nog geen publicatie van het rapport op deze site. Waarschijnlijk zijn ze bang dat alle buitengebied bewoners zich vroegtijdig gaan organiseren.

Het team van geenwindmolenshier is erbij en waakt voor uw nachtrust. Ook denkt het team mee over een duurzame invulling van de energiebehoefte, maar wel op een wijze welke geen (geluids)overlast veroorzaakt.

Geluidshinder binnen de ‘norm’ is ook geluidshinder!  En als er eenmaal molens staan, krijg je ze niet meer weg.  

De overlast en het geluid? Hoe ga je dat meten? Je gaat dus aan het korte eind trekken! En de molenbazen gaan genieten van vette subsidie en winst over de rug van úw nachtrust.

Dus voorkomen is beter dan genezen!

Uit ervaring weten we dat meer dan 75% van de bevolking tegen windmolens is. Lijkt veel, maar men komt pas “uit de kast” als er vlak bij je woonomgeving molens dreigen. (Nu is het nog een beetje “not-done” om je tegen molens te keren.) Lees het draagvlakonderzoek op deze site er maar op na. Probeer maar een een politieke partij te vinden die openlijk tegen molens is… (Hoezo? Politiek een afspiegeling van de bevolking?)

Deze site is een initiatief van een groep buurtbewoners welke allen het milieu en de natuur een warm hart toedragen. Echter, de 400 meter norm voor de afstand van windmolen tot woning vinden zij onacceptabel. Dat moet, net als in de rest van Europa, minimaal het dubbele zijn. (advies: tien maal de tiphoogte) We zijn dus echt niet per definitie tegen windmolens……

Doordat wij geconfronteerd werden met molenplannen op minder dan 500 meter van onze woningen, zijn we ons in de voor- en tegens gaan verdiepen. Lees op de site ons verhaal…..

Maar eerst weer een uitspraak van de “Raad van de Staat” waarbij aan iedere vorm van bezwaar door omwonenden voorbij is gegaan. Let vooral op de reactie’s welke op Facebook eronder gezet zijn. Dit gaat op het “ondergrondse” windmolen verzet uit het noorden van het land lijken. Is dit nu wat de heren (M/V) politici dan willen? De “Raad van de Staat” veroorzaakt dit zelf!


Na de derde vraag aan De Gelderlander wanneer we het voorgenoemde “eigen” verhaal” mogen verwachten kwam een verwijzing naar de kleine samenvatting van het artikel in Medisch Contact welk de Gelderlander op 13 april 2018 geplaatst heeft. Zie bovenstaand groene kader. 

———————–

Op donderdagavond 2 augustus 2018 een avond bijgewoond van de stichting “Behoud Kemenade en Waalse Water”. (Platweg gezegd, onze achtertuin.) Buiten enkele andere interessante onderwerpen stond energie prominent op de agenda. Zelfs zonder discussie was één punt heel duidelijk: wel duurzaam, maar absoluut géén windmolens tussen Doetinchem en Etten. Ook hiervoor gaan we de druk op de gemeente Oude IJsselstreek opvoeren. 

Mensen van de Stichting Behoud Kemenade en Waalse Water, dank dat wij aanwezig mochten zijn.

 

Op maandagavond 8 januari 2018 een goed gesprek met de mensen achter Tegenwind(molens) uit Netterden gehad. Het dorp dreigt aan drie zijden ingesloten te worden door windmolens. Dit ondanks toezeggingen van lokale bestuurders dat er geen derde windpark bij Netterden zou komen. (eenmaal op Duits grondgebied, eenmaal richting Azewijn) Ook hier weer een lange avond, veel koffie en frustraties (over lokaal bestuur).
Mensen van Tegenwind, dank voor jullie uitnodiging.

 

Op disnsdagavond 25 juli 2017 een kennisuitwisseling gehad met enkele leden van de stichting Wind Van Voren uit Barendrecht. Nuttig, leerzaam en inspirerend. Twee gezamelijke belangen, verschillende situaties en een andere wijze van aanpak. Maar ook veel overeenkomsten. We hebben nu al veel van elkaar geleerd. En dat in slechts twee en een half uur…. Het gesprek was zo boeiend dat de koffie koud werd. Hier zal het vast niet bij blijven.
Stichting Wind van Voren, dank voor jullie komst.

Een rekensom…

Een onbegonnen droom:
7.500.000 Huishoudens in Nederland gebruiken 3.500 kWh/jr gemiddeld.
Dat is 26.250.000.000 kwh/jr totaal consumenten elektra verbruik.
Het consumenten elektra verbruik is slechts 5% van de totale Nederlandse energiebehoefte. (bron CBS)
26.250.000.000 kwh/jr x 20 = 525.000.000.000 kWh/jr totaal energieverbruik in Nederland. Olie, gas, elektra voor consument, industrie, land- en tuinbouw en transport.
Een moderne 3MW windmolen levert effectief 6.600.000 kWh/jr.
525.000.000.000kWh/jr gedeeld door 6.600.000kWh/jr = 79.545 windmolens nodig.
Nederland is groot 33.687 km2. 79.545 Windmolens gedeeld door 33.687 km2 is 2.36 windmolen per km2.
Daar gaan de bebouwde regio’s, de laagvlieg gebieden, de radargebieden, de infrastructuur en de natuurgebieden nog weer van af……
En niet te vergeten het enorme transportverlies van elektriciteit.
Droom lekker verder…..

Waterschap gaat voor biogas, zonne- en windenergie: Algemeen bestuur besluit: Windmolens in Duiven en Zutphen, alternatieven voor Etten (lees Doetinchem) en Olburgen.

Dat is het goede nieuws waarvoor wij, èn de Ettense Horizonstrijders, meer dan een half jaar met lijf en leden, met hart en ziel, en dag en nacht voor gestreden hebben. Het idiote plan van het Waterschap Rijn en IJssel om windmolens te plaatsen tussen Doetinchem en Etten, nabij meer dan 100 gezinnen*, is afgeblazen.

Omdat er in 2020 alsnog de dreiging kan onstaan voor windmolens, en omdat ook andere partijen deze locatie kunnen spotten om molens te plaatsen blijven wij waakzaam. Zeer waakzaam. Om alles dat hoger kan worden dan een gemiddelde boom al neer te halen, voordat het gebouwd kan worden.

Op 2 juni 2017 schrijft de Gelderlander dat ook het Waterschap deelgenoot is van een grootschalig zonne-energieproject in de Gemeente Oude IJsselstreek. Het doet ons goed dit te lezen. Zonne-energie, waterkracht en biovergisting was ook ons voorstel als alternatief voor windmolens.

Wat jammer is, is lijdzaam te moeten toezien hoe het gewonnen gas uit de biovergister op de Pol afgefakkeld wordt. Gewoon verbranden zonder er iets nuttigs mee te doen. Dat moet in de huidige tijd anders kunnen. We gaan er van uit dat het Waterschap zich ook hier snel van haar goede kant laat zien. (En dat doen ze inmiddels)

(Update februari 2018: Er wordt weer met enige regelmaat afgefakkeld…… en in mei 2019 nog steeds: foto’s zijn beschikbaar. )

Nu lijkt het erop dat de vlampijp voor het affakkelen hoger/wijder is gemaakt… De vlam is zo niet meer zo goed zien. Maar in de avondschemering is er geen twijfel mogelijk.

*) meer dan 100 gezinnen leven binnen de 500 meter zone om de beoogde molenlocatie’s.

 

Hoe nu verder?

Het is “gemakkelijk” om andermans plannen of ideeën de grond in te boren zonder zelf met alternatieven te komen. Naast windmolens zijn zonneweiden, geothermie en biovergisting ook serieuze manieren om aan groene energie te komen. Windenergie op zee heeft de voorkeur.

Windenergie op land is niet onmogelijk. Maar daarvoor moet eerst iets veranderen:

Om meer molens op land te kunnen plaatsen wil de politiek graag draagvlak creëeren.

Uit ervaring mogen we stellen dat draagvlak creëeren voor tegenstanders voelt als zoete broodjes en leugens. Dat werkt al niet meer. Het internet staat vol met dit soort onmissies. Stille molens die toch overlast blijken te veroorzaken. Niemand gelooft de millieumaffia* nog.

En planschade? Maximaal 3% zegt het RijksOverheid rapport uit 2012. Een makelaar zegt 20 tot 25%. Het RijksOverheid rapport blijkt gemaakt te zijn door Bosch & van Rijn uit Utrecht. De slager keurt z’n eigen vlees….. Onbetrouwbaar. Zeker in de ogen van tegenstanders.

 Download hier het bovenstaande rapport.

En het parkfonds? Dat is geld dat naar het dorp vloeit en de direct omwonenden (de tegenstanders) met de overlast laten zitten. (Zet die molen dan maar op het dorpsplein.)

Alle potentieel omwonenden wordt inspraak belooft. Maar zodra inspraak tegenspraak blijkt te zijn, blijft er niets meer van over.

Draagvlak creëeren werkt niet meer. Helaas.

Het probleem zal bij de bron aangepakt moeten worden. En dat is weerstand voorkomen.

Eénmaal ontstane weerstand bereid zich als een olievlek uit. Het begint met een klein stipje, en in no-time heb je hele dorpen en buurstschappen tegen je. Daarom is het beter te zorgen dat die eerste weerstand niet ontstaat. Dan komen we veel beter tot acceptatie en omarming.

Uit ervaring weten we dat de weerstand tegen molens nabij de molenlocatie’s het grootst is. Na 800 meter neemt die al snel af. (bron: het draagvlakonderzoek op deze site)

Door de 400 meter norm (minimale afstand molen-woning) op te rekken naar 1.000 meter (gelijk aan de rest van Europa**) vervalt de meeste weerstand. Het kost een paar potentiële molenlocatie’s, maar brengt heel veel mogelijkheden. Laten we daar maar eens goed over na denken. 

Wethouder Duurzaamheid Frans Langeveld (Groen Links) uit Doetinchem stelt in de Gelderlander van 22 juli 2017 voor om wetten en regels aan te passen om juist meer mogelijk maken. Hij wil molens laten bouwen zonder eerst het bestemmingsplan aan te hoeven passen. Dat ruikt fout, héél fout. Dit veroorzaakt alleen een veel harder en venijniger verzet. Niet doen!

*) Millieumaffia is de verzamelnaam voor alle mensen die geld willen verdienen aan de energietransitie. Ook de goed willende mens die door haar gedrevenheid het belang van anderen (die overlast gaan ervaren door molens) uit het oog verliest hoort in de ogen van tegenstanders tot de millieumaffia.

**) Molens maken in onze omliggende landen evenveel geluid en veroorzaken er evenveel overlast als in Nederland. Onze omringende landen erkennen deze overlast en hebben daarom een voldoende ruime onbewoonde zone rond molens. Niet voor niets. Waarom heeft Nederland dan nog een achterhaalde norm? Terwijl ons land bijna altijd voorop wil gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail