RES Achterhoek

1 maart 2021

De RES Achterhoek stuurt e-mails rond met het verzoek om op populaire wijze een vragenlijst over een duurzame omgeving in te vullen. Helaas een vragenlijst met een gemanipuleerd karakter. Nadat we met grote overtuiging “geen windturbines” geantwoord hebben, worden we vervolgens toch “gedwongen” vragen te beantwoorden welk betrekking hebben tot het wèl plaatsen van windturbines. Dat is bij ons niet bespreekbaar, dus daar willen wij geen antwoord op geven. Dit gaat bij het verwerken van de antwoorden een heel onjuist beeld opleveren, waarbij wij er het volste vertrouwen in hebben, dat de RES Achterhoek dit ten gunste van zichzelf gaat uitleggen.

En om de onbetrouwbaarheid nog verder uit te vergroten, iedereen kan zo vaak als hij wil de vragenlijst invullen. Hoezo betrouwbaar en oprecht?

Maar ja, we weten het allemaal al lang, de RES is in het leven groepen om de burger te laten zeggen wat de energiemaffia zo graag wil horen.

4 maart 2021

Ook de RES Achterhoek is actief op Facebook. Bovengenoemde vragenlijst plaatsten ze ook op Facebook. Let op de reactie’s onderstaand…. Dat kunnen onze bestuurders toch niet meer negeren?

 

Naar aanleiding, of beter gezegd in reactie op, de online-dialoog-bewonersavonden van de RES-Achterhoek hebben wij hen enkele mails gezonden. U mag meelezen. Zoals te verwachten is de reactie van de RES hierop “oorverdovend stil”.

15 oktober 2020

Geachte heer Hut, beste Jeroen,

Met veel ongenoegen (boos en teleurgesteld) heb ik gisteravond jullie uitzending bekeken. Alleen de intro van de Ster-reclame ontbrak nog. Wat een éénzijdige vertoning! Dit is echt geen “inwonersbijeenkomst” te noemen. 

Ik vertel niets nieuws (hoop ik voor jullie) dat ruim 75% van de buitengebiedbewoners sterk tot zeer sterk tegen de komst van windturbines is zodra die in hun leefomgeving dreigen te verschijnen. Het draagvlakonderzoek dat op onze site staat (www.geenwindmolenshier.nl) liegt hier niet om. Door de jaren heen is die weerstand enkel gegroeid. 

Naar aanleiding van jullie uitzending hebben vandaag al vier Achterhoekse buitengebiedbewoners een hulpvraag bij mij neergelegd. Ik zal de woorden welk ik daarbij heb gehoord niet herhalen, dat vind ik niet gepast. Ik betreur het zeer dat jullie deze zijde van de medaille buiten de aandacht houden.

Als men ter zijner tijd draagvlak (dat is iets anders dan participatie) ook buiten de 1.000 meter cirkel om windturbine-locaties wil zoeken, mag men van mij die windturbines op het dorpsplein of in het stadspark plaatsen. Kijken of men dan nog draagvlak vindt. (Het draagvlak voor windturbines in het buitengebied is enkel in de dorpen en steden te vinden: maar dat is dan geen draagvlak onder de omwonenden.)

Het antwoord op de vraag “Mag het opwekken van duurzame energie mag zichtbaar zijn in het landschap?” sprak hier al boekdelen over. En dan is er niet eens een vraag over (ongezonde) geluidsoverlast gesteld….

Ik vestig mijn hoop op de uitspraak in Assen volgende week. Op onze site kun je er voldoende over lezen en de uitzending van NOP3 POW Hofbar terugkijken. Omdat het vertrouwen in de rechtspraak en politiek niet te groot is, blijf ik een en ander strak monitoren.

Ik vind dat de AGEM/RES-Achterhoek bij zichzelf ten rade mag gaan, weer met twee voeten op de grond moet gaan staan en de naïeve ideologische houding vervangen door een realistische opstelling. Want dit wordt zo een doodlopende weg.

In de uitzending is gezegd dat er drie bewonersavonden komen voor de Achterhoekers. Uiteraard zullen we daar bij zijn.

Ps, was het al tot jullie doorgedrongen dat enkele verzetsgroepen (niet wij, en ik zal nooit vertellen welke wel) voornemens waren om jullie “quasi inwonersbijeenkomst” gisteravond op brute wijze te verstoren? De weerstand tegen windturbines in de Achterhoekse buitengebieden en de bereidheid tot geoorloofd èn ongeoorloofd verzet is groot.

Graag ontvang ik de je reactie op bovenstaand.

Met vriendelijke groet,

15 december 2020

Geachte heer Hut, beste Jeroen,

Zojuist las ik in het Doetinchems Vizier dat de RES-Achterhoek op 15 december a.s. een online sessie over de duurzame energiekansen in de Achterhoek houdt.

Buiten het gegeven dat dit soort “bewonersavonden” niet online gehouden kunnen/mogen worden omdat de inspraakmogelijkheden zo goed als onmogelijk zijn, wil ik u met klem verzoeken (lees de opdracht geven), deze sessie te verplaatsen naar een avond. Door de week overdag is een grote meerderheid van de burgers aan het werk en dus niet in staat deze online sessie bij te wonen zoals van hen verwacht mag worden. U mag deze groep mensen die mogelijkheid niet ontnemen.

Graag verneem ik per omgaand de nieuwe datum en tijdstip.

Met vriendelijke groet,

2 februari 2021

Geachte heer Hut, beste Jeroen,

Op 14 oktober j.l. was er een online dialoog sessie voor burgers. Helaas geen dialoog voor critici. Die ingestuurde berichten werden stelselmatig genegeerd. Om dit te voorkomen tijdens de komende sessie’s, op 10 en 11 februari, hierbij de agendapunten die wij inbrengen en uitvoerig besproken willen zien tijdens beide online sessies.

De brief:

Kernteam RES Achterhoek

T.a.v. de heer J. Hut

Raadhuisstraat 25

7001 EX Doetinchem

Doetinchem 2 februari 2021

Geachte heer Hut, beste Jeroen,

Om maar met de deur in huis te vallen, de RES en de werkgroep GeenWindmolensHier.nl verschillen van inzicht met betrekking tot plaatsing van windturbines op land. Dat is niet verkeerd, het houdt de gedachten fris.

Na onze irritatie over het “online bewonerscongres” van 14 oktober 2020 waarbij de vragen en opmerkingen van critici in onze ogen uit beeld gehouden zijn, willen wij dit nu anders zien. Geen eenrichtingsinformatie vanuit de RES, maar een open dialoog.

Hieronder de onderwerpen welk wij op de agenda willen zien op 10 èn 11 februari aanstaande. Deze worden niet meer online ingestuurd.

  • Er is veel onvrede over de zin van draagvlakonderzoeken en vragenlijsten. Mensen vinden dat de vraag -of men überhaupt wel windturbines wenst in hun leefomgeving- ontbreekt in de vragenlijsten. Ons advies: maak die vraag tot een verplicht onderdeel. Uiteraard is het onverkort publiceren van de uitslagen van vragenlijsten een must.
  • Burgers mogen meepraten, maar de beslissing dat er windturbines komen is dan bijna altijd al genomen. Meepraten over details kan dan nog. Vervolgens wordt die uitkomst alsnog tenietgedaan om de commerciële belangen van de windturbine-exploitant. Het belangrijkste punt, wel of geen windturbines, wordt stelselmatig genegeerd. Ons voorstel: de bewoners binnen de straal van tienmaal de voorgenomen tiphoogte krijgen het laatste woord op de vraag wel of geen windturbines in hun buurt.
  • Wij hebben de heer Langeveld (GroenLinks Doetinchem) al lang geleden op mogelijke gevolgen voor het afgeven van vergunningen. Met het toestaan van windturbines met neodymium als grondstof voor de aggregaten, maakt de betreffende gemeente zich deelgenoot van “de poel der verderf” welk bij het winnen van genoemde grondstof is ontstaan. Hoe wordt dit naar de burger uitgelegd? Lees het verslag hier. Verzwijgen is voor ons geen optie.
  • In windturbineland wordt gesproken over het creëren van draagvlak. Vindt u ook niet dat we met z’n allen eerst een door ieder meetbare definitie van dat draagvlak moeten opstellen? Voorts moet het omgevingsfonds verdwijnen, dat staat gelijk aan omkoperij of corruptie. Draagvlak moet je verdienen. Ons advies: door de afstandsnorm van windturbine tot dichts bijstaande woning te vergroten tot tienmaal de tiphoogte is de eerste verdienste binnen en daarmee misschien wel tachtig procent van de weerstand verdwenen. Dit sluit ook goed aan bij de EU-plaatsingsnormen voor windturbines op land welke binnenkort ook voor Nederland van toepassing worden.
  • Tot slot willen wij wijzen op ons advies om fondsen op te richten waaraan alle windturbine-exploitanten moeten bijdragen. Ook is eerder bij de heer Langeveld onder aandacht gebracht. Door onder andere het (laag)frequent geluid van windturbines ontstaan gezondheidsklachten. De vergunning verstrekkende gemeenten gaan hierover claims ontvangen. Die horen de windturbine-exploitanten te dragen, zelf als ze als onderneming mogelijk niet meer bestaan. Ook moet er een fonds te komen voor het verantwoord opruimen van windturbines. Er is nog geen oplossing voor de afgedankte rotorbladen en per windturbine gaat er een dikke vijfhonderd kubieke meter beton onze bodem in. Ook dat moet er ook weer uit. Zelfs na een eventueel faillissement van de windturbine exploitant.

Wij hopen hiermee een nuttige bijdrage te leveren om de online sessies van 10 en 11 februari een ander karakter te geven. Heldere uitleg van de èchte zorgen waarmee de mogelijk toekomstige windturbine-buurman mee worstelt is gewenst.

Namens de werkgroep GeenWindmolensHier.nl,

12 februari 2021

Na de aanfluiting op 14 oktober, een monoloog (één grote reclamepraat) door de RES, leek het roer nu om. Op 10 en 11 februari een bewoners dialoog-sessie. Helaas een luisteroefening voor de RES, zij traden slechts op als gespreksleider; de bewoners brachten input. Weer geen dialoog. RES-standpunten mogen schijnbaar niet ter discussie worden gesteld.

Het meest opvallend was de overweldigende bewoners weerstand tegen windturbines op land. Over zonne-energie was men vrij neutraal. Interessant was het hoe de RES, ondanks de windturbine weerstand, niet van haar pad ‘wind en zon’ durfde of mocht wijken. Zelfs na enig ‘uitdagen’ was er geen beweging in te krijgen om ‘out of the box’ te denken. Als doelstellingen niet gehaald kunnen worden moet je andere wegen nemen, of de doelstelling bijstellen toch? Ben benieuwd welke machten of taakstellingen hierachter schuilgaan.

Er zijn acht paden tot het doel ‘energie neutraal’ voorgesteld welk aanvankelijk terug gebracht moeten worden tot drie paden. Er was geen poll of stemming, ben benieuwd hoe ze dit democratisch denken te doen. Op 23 maart is de volgende bewoners dialoog-sessie.

Artikel in het Vizier week 6, eronder staan de twee ingezonden reacties hierop.Reactie 1

In reactie op het interview met Coen Heveling van Geeenwindmolenshier wil ik opmerken dat de windmolenplannen van het waterschap bij sluis de Pol alleen uitgesteld zijn, de plannen zijn niet van tafel. In eerste instantie gold het uitstel van de beslissing tot 2020, maar dit is inmiddels verlengd. In afwachting van de plaatsing van andere molens in het gebied.

Probleem van windmolens is niet alleen de subsidie die ze rendabel maakt voor zowel waterschap als commerciële aanbieders, maar het is vooral de overlast die ze veroorzaken voor de nabije bewoners. Die moeten aan normen voldoen zeggen de voorstanders steevast. En dat is ook zo, maar je kunt er – juist vanwege het hoge rendement – van uit gaan dat de exploitant altijd de grens zal opzoeken van wat mag. Precies zoveel overlast als mag betekent constante overlast van hoorbaar én laagfrequent geluid. En waar je bij horizonvervuiling nog de andere kant op kunt kijken, kun je niet de andere kant op luisteren, zelfs niet als je op één oor ligt.

Op dit moment inventariseert de RES Achterhoek 8 alternatieven voor het huidige energiebeleid. Één daarvan is windloos. Volgens de deskundige van het RES zijn alle alternatieven haalbaar en vergelijkbaar. Dus waarom zouden we zoveel blijvende overlast veroorzaken voor onze bewoners als het net zo goed zonder kan. Wat mij betreft is wind op land alleen een optie, als het zonder geluidsoverlast voor buurtbewoners kan, bijvoorbeeld door de minimum afstand van de molens tot bewoning van 400 meter naar de in Europa gebruikelijke 1000 meter te brengen. Zo is de energietransitie niet alleen duurzaam voor het klimaat, maar ook voor de bewoners.

JvdL.

Reactie 2

Windmolens in de buurt van mensen is ongezond, dat wordt steeds meer duidelijk. Verder gaat een windmolen in je omgeving ten koste van het woongenot. Logisch dus dat er zoveel weerstand is. In het dichtbevolkte Nederland zijn er maar weinig plekken waar je die dingen kan plaatsen. Het mooie is dat wij met windmolens op de Noordzee (uitsluitend het Nederlandse deel) 80% van alle stroombehoefte voor Nederland kunnen opwekken. Dat is trouwens ook het beleid van onze overheid.
Waarom willen we eigenlijk windmolens en zonnepanelen en andere vormen van groene energie? O ja, we willen veel minder CO2 uitstoten en dat is weer goed voor het tegengaan van de opwarming van onze aarde. Nu wil het geval dat CO2 zich niks aantrekt van grenzen. Dus het maakt niet uit waar ter aarde je bespaart, het effect blijft hetzelfde. De gedachte dat we binnen onze eigen cocon alles moeten oplossen en daarmee de aarde redden is misplaatst. Erger nog: met al onze maatregelen in Nederland gooien we de volksgezondheid te grabbel en wat nog veel erger is: we stoten veel meer CO2 uit dan ooit.
Hoe dat komt? Met alle milieu gekte hebben we bedacht dat biomassa een oplossing is. In Nederland hebben we dankzij miljarden subsidie al honderden biomassacentrales staan. En er komen er binnenkort nog een paar honderd bij. Daarvoor moeten in de VS/Canada en Oost Europa per jaar tig miljoenen bomen gekapt worden en verscheept naar Nederland. Die bomen hebben in hun groeiperiode per stuk jaarlijks 20 kg CO2 opgenomen. Over 30 jaar is dat 600 kg per boom. Grote delen van Oost Europa worden in sneltreinvaart ontbost. Al die bomen die gekapt worden stoppen vanaf dat moment ook met het produceren van zuurstof. Het duurt 30 jaar voordat al die CO2 die we nu de lucht inblazen weer is opgenomen door bomen. Biomassa produceert dus enorme hoeveelheden CO2. Indirect ontnemen die biomassa centrales ons ook nog eens de zuurstof. Sterker nog: die rotdingen stoten ook nog eens veel fijnstof uit en dat in een landje waar we al een flink fijnstof probleem hebben.
Kortom: met alle milieu en groene inspanningen is de optelsom dat wij in Nederland ongezonder worden en wereldwijd veel meer CO2 uitstoten dan we met het relatief schone aardgas doen. We gaan ook in hoog tempo “van het gas af”. We hebben een perfecte infrastructuur met gasleidingen die we straks hard nodig hebben om waterstof c.s. in te transporteren. In landen om ons heen wordt subsidie gegeven op de aanleg van gasleidingen (!). Zijn zij zo stom en wij zo slim?.
Daar komt ook nog een stukje natuurkunde bij: gas dat zijn moleculen, elektrisch dat zijn elektronen. Het voordeel van moleculen is dat je ze snel en goedkoop kan transporteren. Daarnaast is de energiedichtheid groot. Met gas kun je relatief eenvoudig veel energie transporteren. Elektronen zijn duur in transport, wil je er veel van transporteren dan heb je hele dikke kabels nodig. Die hebben we niet en het is onmogelijk de hoeveelheid energie die nu door de gasleiding gaat te vervangen door koper. Ook heb je met elektronen veel transportverlies.
Toch zijn we in hoog tempo bezig (weer met heel veel subsidie) om overal warmtepompen te plaatsen die letterlijk stroom vreten. Bovendien moet je dan ook elektrisch gaan koken. En dan verbazen dat ons elektriciteit net tegen zijn grenzen loopt.
Terug naar de windmolens: De RES gaat kijken waar plaatsing het best mogelijk is omdat gemeenten in de Achterhoek hebben vastgesteld dat daarvoor ook windenergie nodig is. De bestuurders van die gemeenten hebben nog steeds niet begrepen dat hun bestaansrecht is dat ze er zijn voor de burgers en niet andersom. Voor de vorm zal er een dialoog met voor en tegenstanders plaatsvinden. Lokale gemeentes zijn in hoog tempo bezig met het creëren van mini toeslagenaffaires. Goedschiks of kwaadschiks: die windmolens moeten er komen (!)
Hoe moet het dan wel? Gedragsverandering stimuleren helpt op langere termijn enorm. Goed isoleren ook. Subsidiegeld stop je in de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe technieken met als randvoorwaarde dat de toepassing van de techniek circulaire oplossingen geeft. Luister als (lokale) overheden naar je burgers. We hebben niets aan ambitieuze wethouders die met een waas voor hun ogen hun eigen ding doen. Er zijn ook heel veel burgers die kundig zijn en goede ideeen hebben. En als je lokaal projecten wil opzetten doe dat dan samen met de burgers die direct en indirect zijn betrokken. ECHTE participatie dus…Als je al subsidie stopt in dat soort projecten zorg en dan voor dan minimaal de helft van het subsidiegeld ten goede komt aan de betrokkenen. Het rendement voor de grote investeerders wordt dan 6% in plaats van 12. En maak je geen zorgen; daar doen ze ook voor. Je moet alleen wel even onderhandelen.
Er zijn nog honderden duizenden woningen in Nederland die een slecht energielabel hebben. Met de kosten van het aardgasvrij maken van 1 woning kun je ook heel veel bestaande woningen één of meer tandjes opschalen in het energielabel. Dat bespaart vele malen meer energie. Onze aarde zal er dankbaar voor zijn.
Waarom doen we dit alles dat dan niet? Zolang we nog teveel lokale bestuurders hebben die prachtige prestigieuze projecten verzinnen die ook nog eens sexy zijn dan moet je niet teveel lastige burgers op je pad hebben. Voor de heiligheid van het idee moet alles wijken ook als dat desastreus uitpakt. Op tijd stoppen en de bakens verzetten: daar moet je echt dapper voor zijn. Die dapperheid heb ik nog maar amper kunnen bespeuren. Competentie is ook een ding.
Kortom wat moeten we gaan doen:
1.        Onmiddellijk stoppen met biomassa. Alle bestaande en toekomstige projecten uitkopen ook als dat veel geld kost.

2.        Windmolens bouw je op zee of in gebieden waar ook veel wind is en de ruimte. Dat mag ook buiten Nederland, dat vind CO2 niet erg.

3.        Stoppen met aardgasvrij maken van woningen (Behalve bij nieuwbouw)

4.        Stimuleer actief veelbelovende nieuwe technieken. Daar kun je gerust veel subsidie instoppen omdat je hiermee op lange termijn ook veel geld (o.a. door export) kunt verdienen. Vaak hebben deze bedrijven ook een perfecte spinn off

5.        Maak echt werk van burgerparticipatie. Dus niet eerst beslissingen nemen en daar vervolgens draagvlak voor proberen te vinden en als dat niet lukt toch doorzetten. Een omslag van denken dus. Dat zal nog een harde dobber worden.

6.        Laat de overheid de regie terugnemen als het gaat om belangrijke beslissingen m.b.t. de energietransitie. Lokale overheden hebben niet de competentie om dat soort dingen tot een goed einde te brengen.

7.        Stimuleer en subsidieer particuliere initiatieven ruimhartig als het gaat om energiebesparing.

8.        Maak de houtbouw goedkoper en traditionele bouw duurder. Immers: een houten gebouw heeft een gunstige footprint t.o.v. steen en beton. Het houdt CO2 vast zolang het gebouw staat en is daarna nog circulair.

W.W.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail